fbpx

Κατασκευή e-shop μέσω ΕΣΠΑ

Apc Digital Centre

Β κύκλος του προγράμματος ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop λιανεμπορίου.

Επιδότηση κατά 100%, έως 5.000 ευρώ για κατασκευή E-Shop.

Επιδότηση κατά 100%, έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση E-Shop.

Β Κύκλος Προγράμματος «e-λιανικό» μέσω ΕΣΠΑ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Δράση
Η Δράση «E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Επιδότηση 100%

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ e-shop

 • Ποσό μέχρι 5.000€ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.
  Περίοδος υλοποίησης για την κατασκευή του e-shop: 6 ΜΗΝΩΝ μετά την έγκριση

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ e-shop

 • Ποσό 1.500€ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.
  Για αναβάθμιση, ΔΕΝ είναι επιλέξιμη η αγορά hardware όπως: υπολογιστές, Laptop κλπ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί λογισμικό 100%

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης του e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.(1)

 

Επιπλέον, επιδοτείται μέχρι 30% η αγορά hardware ΜΟΝΟ στην περίπτωση ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ e-shop:

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού (με πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS) για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop / Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία e-shop (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.(2)

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι 12/2/2021 (ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης).

Όροι και προϋποθέσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι:

 • Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Nα διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Όριο επιχορήγησης
Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση: 5.000€, 100% επιδότηση.
Αν έχουν γίνει δαπάνες από 18η Μαρτίου 2020, είναι αναδρομικά επιλέξιμες.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.000.000 €

Υποβολή της αίτησης
Η έναρξη υποβολής είναι 09/07/2021 ώρα 13:00 με λήξη Τετάρτη 29/09/2021 ώρα 15:00.

(1). Προσοχή! Θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αιτούμενη χρηματοδότηση από τους τεχνικούς κατασκευής του e shop.

(2). Προσοχή! Θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αιτούμενη χρηματοδότηση. Καλό είναι να μας προωθήσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που προτίθεστε να προμηθευτείτε.

Μείνετε ενήμεροι για το πρόγραμμα επιδότησης e-shop

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα επιδότησης e-shop, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις.

Είμαστε απλά ένα email μακριά.

7 + 9 =